ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

O Σύνδεσμος Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων (ΣΚΕΕ) ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός ατόμου για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης του έργου «Success Road – Enhance the Competitiveness and Sustainability of European SMEs through succession procedures and models» το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Europe (κωδικός PGI06072). Το έργο έχει διάρκεια υλοποίησης έως τις 31/7/2022.

Διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου εδώ