ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΟ ΕΝΔΥΜΑ

Ο κλάδος ένδυσης είναι ένας από τους μεγαλύτερους οικονομικούς τομείς παγκοσμίως και είναι από τους κλάδους που έχουν τα υψηλότερα
αποτυπώματα όσον αφορά τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και υγειονομικές επιπτώσεις, που προκαλούνται κυρίως κατά τη διαδικασία της παραγωγής πρώτων υλών και κατασκευής στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Οι αλυσίδες αξίας είναι τόσο παγκόσμιες όσο και περίπλοκες, με πολλούς
εμπλεκόμενους οι οποίοι καθοδηγούνται από τις μεγάλες επιχειρήσεις λιανικής, ωστόσο συμπεριλαμβάνουν και έναν τεράστιο αριθμό μικρών και διάσπαρτων εγκαταστάσεων παραγωγής σε όλο τον κόσμο.

Η βιομηχανία ένδυσης δε διαθέτει τις γνώσεις και τους πόρους για να βελτιώσει σημαντικά το αποτύπωμά της. Ασκεί επίσης μικρό έλεγχο στις αλυσίδες εφοδιασμού της. Ακόμα και όταν οι προθέσεις είναι καλές, δεν υπάρχει η κρίσιμη εκείνη προσέγγιση επίδρασης στην αλλαγή.

Τα σημαντικότερα στοιχεία για το μετριασμό των κινδύνων και των επιπτώσεων στην αειφορία του κλάδου, περιλαμβάνουν:

1) Βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων στα στάδια παραγωγής και κατασκευής πρώτων υλών.

2) Βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής σε όλη την αλυσίδα αξίας, συμπεριλαμβανομένων πτυχών όπως η χρήση, η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση.

3) Μετατόπιση της συμπεριφοράς των καταναλωτών προς πιο έξυπνες και ηθικές επιλογές κατανάλωσης.

4) Διασφάλιση ότι οι τελικοί καταναλωτές λαμβάνουν ακριβείς και σχετικές πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον και τις επιπτώσεις στην υγεία τους που έχουν τα ενδύματα τα οποία αγοράζουν.

Η παρούσα μελέτη διερευνά το πώς η βελτιωμένη ιχνηλασιμότητα και η διαφάνεια των αλυσίδων αξίας μπορούν να βοηθήσουν στην πρόοδο
την αειφορίας του τομέα ενδυμάτων. Υποστηρίζει την ευρεία άποψη ότι
η ιχνηλασιμότητα είναι ένα «εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο» για την προώθηση των προτύπων αειφορίας, αλλά υπάρχουν ακόμη πολλά
προτού γίνει αναπόσπαστο μέρος της βιώσιμης διαχείρισης της αλυσίδας αξίας και να μπορεί να χρησιμοποιείται ευρέως από τις εταιρείες. Προς το παρόν, μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό εμπορευμάτων και σταδίων παραγωγής είναι ανιχνεύσιμο σε θέματα που έχουν να κάνουν με την αειφορία.

Πηγή: United Nations Economic Commission for Europe

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της μελέτης της UNECE εδώ