ΝΕΑ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΚΕΕ

Μεταξύ των βασικών δραστηριοτήτων του ΣΚΕΕ περιλαμβάνεται η συμμετοχή στη διαμόρφωση κλαδικής, εμπορικής, βιομηχανικής και κοινωνικής πολιτικής, καθώς και η εκπροσώπηση των επιχειρήσεων του κλάδου έναντι των διεθνών, κοινοτικών και εθνικών αρχών.

Στα πλαίσια αυτά, ο Σύνδεσμός μας κατά καιρούς προβαίνει σε μια σειρά κινήσεων για να προωθήσει τα συμφέροντα του κλάδου, όπως υποβολή προτάσεων / αιτημάτων προς την Πολιτεία και τις αρχές.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΚΕΕ