ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

Ξεκίνησε από τις 27 Ιουλίου 2022 η υποβολή προτάσεων στην πρώτη προκήρυξη του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 για το Καθεστώς Ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα».

Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε όλες σχεδόν τις περιφέρειες της χώρας ορίζονται πολύ υψηλά ανώτατα όρια ενισχύσεων με ιδιαίτερη μέριμνα για τις περιοχές μετάβασης. Επίσης, για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα χορήγησης ενισχύσεων για δαπάνες που δεν περιλαμβάνονται στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων όπως δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων, δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση κλπ.

Για την υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα», το ελάχιστο ύψος του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε:
α. 1.000.000 ευρώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις,
β. 500.000 ευρώ για τις μεσαίες επιχειρήσεις,
γ. 250.000 ευρώ για τις μικρές επιχειρήσεις,
δ. 100.000 ευρώ για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις,
ε. 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι οι παρακάτω:

 • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων κτηρίων και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
 • Ενίσχυση της αγοράς του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός επιχειρηματικής εγκατάστασης (υπό προϋποθέσεις)
 • Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων διακίνησης (εντός της μονάδας).
 • Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
 • Ειδικές & μηχανολογικές εγκαταστάσεις, εκτός κτιρίων και μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού.
 • Μισθολογικό Κόστος Νέων θέσεων Εργασίας.
 • Δαπάνες για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (μόνο για νέες ΜΜΕ).
 • Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων.
 • Δαπάνες ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων.
 • Δαπάνες επαγγελματικής κατάρτισης.
 • Δαπάνες για συμμετοχή των ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις.
 • Δαπάνες για επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜΜΕ.

Ως ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών που ξεκίνησε στις 27 Ιουλίου ορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2022.

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης