ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΚΕΥΔ

Στα μέσα Δεκεμβρίου 2021 υπογράφηκε στις Βρυξέλλες το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Δεξιοτήτων για τους κλάδους κλωστοϋφαντουργίας – ένδυσης – υπόδησης και δέρματος (ΚΕΥΔ).

Το Σύμφωνο υπογράφηκε από 118 ευρωπαϊκούς φορείς μεταξύ των οποίων και ο ΣΚΕΕ. Το Σύμφωνο αφορά μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συντονίζει η EURATEX (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία) και αφορά την ανάγκη επένδυσης στην βελτίωση των δεξιοτήτων στους κλάδους ΚΕΥΔ.

Το Σύμφωνο Δεξιοτήτων αποτελεί συνέχεια της αναθεώρησης της βιομηχανικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Μάιο του 2021 και της αναγνώρισης ότι οι κλάδοι ΚΕΥΔ αποτελούν σημαντικούς βιομηχανικούς τομείς της ευρωπαϊκής βιομηχανίας οι οποίο θα πρέπει να στηριχθούν.

Ένας από τους βασικούς πυλώνες στήριξης των κλάδων ΚΕΥΔ θα είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων και η εκπαίδευση σε νέες δεξιότητες που έχουν ανάγκη οι κλάδοι ΚΕΥΔ.

Το Σύμφωνο Δεξιοτήτων περιλαμβάνει 5 βασικούς άξονες:

  1. Προώθηση της δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης.
  2. Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της βιομηχανίας, της εκπαιδευτικής κοινότητας και των φορέων άσκησης πολιτικής σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο.
  3. Εντοπισμό των αναγκών σε δεξιότητες μέσω της πρόβλεψης των εξελίξεων στους κλάδους.
  4. Εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και εξάλειψη των διακρίσεων.
  5. Προβολή των κλάδων ΚΕΥΔ και των ευκαιριών που παρέχουν με στόχο τη βελτίωση της εικόνας τους και την προσέλκυση νέων εργαζομένων.

Αναμένεται ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2022 η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανακοινώσει τον οδικό χάρτη για συγκεκριμένες δράσεις και εργαλεία στήριξης των κλάδων ΚΕΥΔ προς αυτήν την κατεύθυνση.

Επίσης, πέρα από την πρωτοβουλία ενίσχυσης των δεξιοτήτων εντός του 2022 θα ακολουθήσουν πρωτοβουλίες στήριξης δράσεων στους άξονες της καινοτομίας, της ψηφιοποίησης και της αειφορίας.