ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Η έννοια της κυκλικής οικονομίας κερδίζει ολοένα και περισσότερο ενδιαφέρον καθώς αυξάνεται η κατανάλωση και η χρήση των πόρων για την εξυπηρέτηση ενός ολοένα και αυξανόμενου πληθυσμού με διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες και βιοτικό επίπεδο.

Η κυκλική οικονομία αναφέρεται στην κυκλική ροή και αποτελεσματική χρήση και επαναχρησιμοποίηση πόρων, υλικών και προϊόντων. Αυτό το νέο οικονομικό μοντέλο αντιπροσωπεύει τη βιώσιμη πράσινη ανάπτυξη, με μετακίνηση από το γραμμικό μοντέλο κατανάλωσης και απόρριψης, σε ένα σύστημα το οποίο εκτείνει τη διάρκεια ζωής των προϊόντων και των υλικών και ελαχιστοποιεί τα απόβλητα. Το κυκλικό μοντέλο έχει πολλά περιβαλλοντικά, κλιματικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ένας διαρκώς αυξανόμενος αριθμός χωρών και πόλεων σε ολόκληρη την Ευρώπη, υποστηρίζουν πλέον έντονα την κυκλική οικονομία. Σημαντικό ενδιαφέρον επίσης προσελκύει η κυκλική οικονομία από την επιχειρηματική κοινότητα και τους δημόσιους και ιδιώτες επενδυτές. Η κυκλική οικονομία δεν αρκείται απλώς στην ανακύκλωση και την αποδοτικότητα των πόρων, αλλά πηγαίνει πολύ παραπέρα. Ειδικότερα, παρέχει το πλαίσιο για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων που στοχεύουν στην αύξηση της αξίας, της χρήσης και της διάρκειας ζωής των υλικών, των προϊόντων, των περιουσιακών στοιχείων, καθώς επίσης και στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, ξεκινώντας από το αρχικό στάδιο της παραγωγής ως το στάδιο της κατανάλωσης.

Διαβάστε περισσότερα στη μελέτη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με θέμα “Supporting the circular transition”