ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (Αρ. 05/2020)

O Σύνδεσμος Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων (ΣΚΕΕ) ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός ατόμου για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης του έργου «Success Road – Enhance the Competitiveness and Sustainability of European SMEs through succession procedures and models» το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Europe (κωδικός PGI06072).

Κατεβάστε αναλυτικά το κείμενο της πρόσκλησης εδώ