ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σας γνωρίζουμε ότι ο Σύνδεσμος Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων (ΣΚΕΕ) προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση του έργου: «Εκπόνηση Εκπαιδευτικού υλικού από τον ΣΚΕΕ» (Υποέργο 3) της Πράξης «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας ως σύγχρονος πυλώνας του πολιτισμού για άνεργες γυναίκες» με Κωδικό ΟΠΣ 5074562 που υλοποιείται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με Δικαιούχο το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ και Συμπράττοντες Φορείς τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ), τον Ελληνικό Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Βιοτεχνών – Βιομηχάνων Υποδημάτων & Εξαγωγέων (ΕΛΣΕΒΒΥΕ) και τον Σύνδεσμο Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων (ΣΚΕΕ).

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 29.000,00 € χωρίς ΦΠΑ (ΦΠΑ: 6.960,00€, σύνολο 35.960,00 €). Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». Είναι ενταγμένο στη ΣΑΕ 3341 με ενάριθμο έργου 2021ΣΕ33410013. Η σύμβαση αφορά στην ανάθεση του Υποέργου 3 «Εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού από τον ΣΚΕΕ» της Πράξης «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας ως σύγχρονος πυλώνας του πολιτισμού για άνεργες γυναίκες», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και έχει λάβει κωδικό MIS 5074562.