ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ “ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ”

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών η προκήρυξη της Δράσης “Ερευνώ – Καινοτομώ”.

Στόχος της Δράσης είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι οι επιχειρήσεις που έχουν κατ’ ελάχιστον μία κλεισμένη πλήρη (ετήσια) διαχειριστική χρήση, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και ερευνητικούς οργανισμούς.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης είναι 300.000.000 ευρώ.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι από 6/6/2024 και με καταληκτικές ημερομηνίες ως εξής:

  • Για την Παρέμβαση Ι την Τετάρτη 10.07.2024 και ώρα 15:00.
  • Για την Παρέμβαση ΙΙ την Τετάρτη 17.07.2024 και ώρα 15:00.
  • Για τις Παρεμβάσεις ΙΙΙ και IV η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Κατηγορία Περιφέρειας και το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 27.11.2024.

Συνημμένα έγραφα:
Περίληψη Δράσης
Πλήρες κείμενο Πρόσκλησης Δράσης