ΔΡΑΣΕΙΣ 2021 ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΥΔ

Το ζήτημα των συστημάτων αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στους κλάδους ΚΕΥΔ καθώς και οι προοπτικές των κλάδων αυτών έως το 2030 όπως και η προσέλκυση νέων στα επαγγέλματα των κλάδων ΚΕΥΔ μελετώνται και αξιολογούνται από το εξαιρετικά σημαντικό έργο https://s4tclfblueprint.eu/ που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS με επικεφαλής τους κλαδικούς φορείς Eurarex, CEC και Cotance.

Οι ραγδαίες αλλαγές στο διεθνές περιβάλλον αναγκάζουν τις επιχειρήσεις να αναπροσαρμόζουν συνεχώς την στρατηγική τους, να ανανεώνουν τον εξοπλισμό τους και να καταρτίζουν το προσωπικό τους προκειμένου να παραμένουν ανταγωνιστικές.

Στους κλάδους ΚΕΥΔ στην Ελλάδα εκτιμάται ότι θα χρειαστεί να καταρτιστεί το 12% των απασχολούμενων σε βάθος τετραετίας (2022 – 2025). Επιπρόσθετα θα πρέπει να αντικατασταθούν έως το 2030 τουλάχιστον 4.000 άτομα τα οποία θα αποχωρήσουν λόγω ηλικίας κατά την περίοδο αυτή.

Συμπερασματικά, θα πρέπει να καταρτιστούν – επιμορφωθούν στους κλάδους ΚΕΥΔ περίπου 3.500 εργαζόμενοι και να εκπαιδευτούν 4.000 νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας.

Α) ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΛΑΔΩΝ ΚΕΥΔ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

(1) Ίδρυση Κλαδικού Συμβουλίου Δεξιοτήτων για τους Κλάδους Κλωστοϋφαντουργίας, Ένδυσης, Υπόδησης και Δέρματος (ΚΕΥΔ)

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ), ο Σύνδεσμος Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων (ΣΚΕΕ), και ο Ελληνικός Σύνδεσμος Βιοτεχνών – Βιομηχάνων Υποδημάτων και Εξαγωγών (ΕΛΣΕΒΒΥΕ), υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με στόχο την ίδρυση Κλαδικού Συμβουλίου Δεξιοτήτων για τους κλάδους της Κλωστοϋφαντουργίας, της Ένδυσης, της Υπόδησης και του Δέρματος (ΚΣΔ-ΚΕΥΔ).

Επέλεξαν να αξιοποιήσουν το θεσμικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε από την ψήφιση του Ν. 4763/20 και να προτείνουν τον Ιούνιο του 2021 τη σύσταση, σύμφωνα με το Άρθρο 5, § 4, Κλαδικού Συμβουλίου Δεξιοτήτων ΚΕΥΔ. Αιτούνται (σύμφωνα με το Άρθρο 8, § 2 του Ν.4763/20) την έκδοση της σχετικής απόφασης από το Υπουργείο Παιδείας κατόπιν της εισήγησης του Κεντρικού Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΚΣΕΕΚ).
Οι παραπάνω φορείς εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για τις σημαντικότατες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις των κλάδων ΚΕΥΔ κατά την αναζήτηση κατάλληλα εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Το χάσμα δεξιοτήτων που παρατηρείται στην αγορά εργασίας είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις ΚΕΥΔ.

Εκτιμούν ότι το προτεινόμενο Κλαδικό Συμβούλιο Δεξιοτήτων ΚΕΥΔ θα συμβάλει αποφασιστικά στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των συστημάτων αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και των επιχειρήσεων, όσον αφορά στην δημιουργία δεξιοτήτων, στην ανάλυση των αναγκών της παραγωγής σε σύγχρονες δεξιότητες και στην ενημέρωση των προγραμμάτων σπουδών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης και κατάρτισης. Επίσης, προσδοκούν στην ανάπτυξη της συνεργασίας με όλους τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς και τους κοινωνικούς εταίρους σε θέματα όπως η μάθηση με βάση την εργασία (μαθητεία, πρακτική άσκηση), η επιμόρφωση εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών, τα επαγγελματικά περιγράμματα, η πιστοποίηση προσόντων κλπ.
Οι ανωτέρω φορείς δήλωσαν την πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε εκπαιδευτική, ερευνητική και γενικότερα επιστημονική συνεργασία με σκοπό την παρακολούθηση, καταγραφή και προβολή σε συνεχή και εξελισσόμενη βάση, των απαιτήσεων σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού ολόκληρης της αλυσίδας αξίας (γεωργία, μεταποίηση, διανομή, προώθηση και πώληση προϊόντων) των κλάδων ενδιαφέροντος τους.

Το ΚΣΔ-ΚΕΥΔ με την ενεργό υποστήριξη όλων των παραγόντων του κλάδου, επιθυμεί να συμμετέχει με θεσμικά αναγνωρισμένο ρόλο, στο σύστημα διακυβέρνησης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με στόχο την προώθηση μίας πολιτικής για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση προσανατολισμένης στις ανάγκες της κλαδικής αγοράς εργασίας. Οι φορείς επιδιώκουν όπως στις αρμοδιότητες του ΚΣΔ-ΚΕΥΔ περιλαμβάνονται δράσεις όπως:

 • Η υποβολή γνωμοδοτήσεων, εισηγήσεων και προτάσεων κλαδικού ενδιαφέροντος προς το Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και προς τα περιφερειακά Συμβούλια Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας.
 • Η αναθεώρηση υφιστάμενων και η εκπόνηση νέων επαγγελματικών περιγραμμάτων για τα επαγγέλματα – ειδικότητες του κλάδου.
 • Η εκπόνηση στρατηγικής δεξιοτήτων για τον κλάδο.
 • Η προώθηση της μάθησης με βάση την εργασία (μαθητεία, πρακτική άσκηση, απόκτηση εργασιακής εμπειρίας) και η αναβάθμιση του περιεχομένου της.
 • Η εκπόνηση πλαισίων προγραμμάτων, προγραμμάτων κατάρτισης και σχημάτων πιστοποίησης για επαγγέλματα και ειδικότητες ειδικού κλαδικού ενδιαφέροντος.
 • Η διοργάνωση ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την προώθηση της απασχόλησης στον κλάδο.
 • Η παροχή τεκμηριωμένης πληροφόρησης για την αγορά εργασίας του κλάδου.
 • Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, καθοδήγησης και επιμόρφωσης προς τις επιχειρήσεις του κλάδου για την ανάπτυξη δεξιοτήτων coaching, mentoring του προσωπικού τους στο πλαίσιο υποδοχής μαθητευόμενων και πρακτικά ασκούμενων.
 • Η οργάνωση και συμμετοχή σε δραστηριότητες δικτύωσης, συνεργασίας και διαλόγου για θέματα ανάπτυξης δεξιοτήτων, σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο.
 • Η προώθηση και διεύρυνση της συνεργασίας με τα ΑΕΙ (προώθηση του θεσμού των Βιομηχανικών Διδακτορικών σε θέματα που αφορούν τον κλάδο, διευκόλυνση της πρακτικής άσκησης, προώθηση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης).
 • Η εκπόνηση κλαδικών αναλύσεων και μελετών σε θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και η διεξαγωγή ερευνών πεδίου στις επιχειρήσεις του κλάδου για την καταγραφή αναγκών σε ειδικότητες /δεξιότητες.

(2) Συνεργασία-σύμπραξη με το ΙΝΕ της ΓΕΣΕΕ ( Γενική Συνομοσπονδία των εργαζομένων Ελλάδος)

Από κοινού υλοποίηση προγράμματος ταχείας εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης σε εταιρίες των κλάδων ΚΕΥΔ για 6 ειδικότητες εντός του 2022 , 2000 ανέργων γυναικών.

Οι ειδικότητες αυτές καλύπτουν σημαντικές ανάγκες και εστιάζουν σε:

α) Για στελέχη σχεδιασμού και ανάπτυξης νέων προϊόντων ένδυσης με έμφαση την αειφορία.
β) Σχεδιασμός Υποδημάτων & Κατασκευή Πρωτοτύπου και Κολεξιόν.
γ) Σχεδιασμός Ενδύματος & Κατασκευή Πρωτοτύπου και Κολεξιόν.
δ) Πωλήτριες καταστημάτων λιανικής ένδυσης – υπόδησης στο νέο ψηφιακό περιβάλλον.
ε) Στελέχη ηλεκτρονικού εμπορίου και υποστήριξης e-shops.
στ) Στελέχη εξαγωγικού εμπορίου για τους κλάδους Μόδας.

(3) Προετοιμασία προτάσεων στήριξης των εμπορικών επιχειρήσεων με εστίαση την εκπαίδευση και συμβουλευτική σε συνεργασία με την Εθνική Συνομοσπονδία εμπορίου ΕΣΕΕ

Μετά τον Ιούνιο 2021 οι Κλαδικές οργανώσεις ΚΕΥΔ βρίσκονται σε επαφή με την ΕΣΕΕ και μελετούν την δυνατότητα συνεργασιών τόσο σε ότι αφορά την υλοποίηση προγράμματος εκπαίδευσης εργαζομένων και επιχειρηματιών στο νέο ψηφιακό περιβάλλον όσο και την υλοποίηση έργου κέντρου αριστείας για τις ψηφιακές τεχνολογίες στην λιανική , με πιλοτική εφαρμογή στους κλάδους Μόδας. Σημαντική δράση αυτού του έργου θα είναι η εκπαίδευση, η επιμόρφωση και η συμβουλευτική.

(Β) ΔΡΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Οι φορείς του κλάδου ενεργοποιήθηκαν έντονα από το πρώτο εξάμηνο του 2021 και προσπάθησαν να προωθήσουν το όλο ζήτημα αλλά και να ενημερώσουν σταδιακά και το ευρύ κοινό για τα επαγγέλματα στους κλάδους ΚΕΥΔ και τις προοπτικές τους.

 • Οργάνωση επαφών με τις αρμόδιες πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας για την επαγγελματική κατάρτιση και την δια βίου μάθηση όπου ετέθη το θέμα ανάπτυξης νέων πρότυπων ΙΕΚ για τους κλάδους. Ένα πρώτο αποτέλεσμα είναι η απόφαση από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας για την επαγγελματική εκπαίδευση και την δια βίου μάθηση και η πρώτη ανακοίνωση μέχρι στιγμής για την δημιουργία εξειδικευμένου ΙΕΚ στην Θράκη για τον κλάδο του μεταξιού. Για τον κλάδο του μεταξιού διαγράφονται λόγω της πολύ σημαντικής ζήτησης σε παγκόσμιο επίπεδο του προϊόντος πολύ σοβαρές προοπτικές για την επανασύσταση της παραγωγικής αλυσίδας στην Ελλάδα, όπου λειτουργεί ακόμα στην Θράκη θύλακας παραγωγής.
 • Στο πλαίσιο του κλαδικού συμβουλίου, θα αρχίσει πριν το τέλος του 2021 η επεξεργασία των στοιχείων και η μελέτη για τον σχεδιασμό νέου πρότυπου συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης για τους κλάδους στην βάση των νέων δεδομένων και προοπτικών.
 • Προβολή των δεδομένων και στοιχείων των κλάδων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην επαγγελματική έκθεση Athens Fashion Trade Show.
 • Σχεδιασμός και παραγωγή ενημερωτικού έντυπου υλικού για ενημέρωση νέων ανθρώπων και μαθητών σχετικά με τα 101 και πλέον επαγγέλματα στους κλάδους ΚΕΥΔ.
 • Σχεδιασμός προγράμματος επικοινωνίας κατά το επόμενο εξάμηνο σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και σχολεία για την παρουσίαση των κλάδων αλλά και των εργασιών που γίνονται στα διάφορα προγράμματα. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται (με τους περιορισμούς της πανδημίας) η δυνατότητα οργάνωσης επισκέψεων μαθητών σε επιλεγμένες επιχειρήσεις του κλάδου.
 • Σχεδιασμός οργάνωσης της επικοινωνίας και της σύμπραξης και με άλλους κοινωνικούς εταίρους για το θέμα της εκπαίδευσης και κατάρτισης στους κλάδους ΚΕΥΔ και αξιολόγηση των δυνατοτήτων συνέργειας για τον σκοπό αυτό σε όλα τα επίπεδα.
 • Κινητοποίηση ειδικών επιστημόνων με εμπειρία στα θέματα της τεχνικής εκπαίδευσης ώστε να συμβάλλουν στους από εδώ και στο εξής σχεδιασμούς για την αναμόρφωση και εκσυγχρονισμό του συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
 • Συστηματική παρουσίαση στα sites των Συνδέσμων των έργων και τις πληροφορίες που αφορούν την εκπαίδευση και ειδικά το έργο https://s4tclfblueprint.eu/