ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

O Σύνδεσμος Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων (ΣΚΕΕ) ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός ατόμου για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης του έργου «Creative Clothing for the Mediterranean Space» το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG MED 2014-20. Το αντικείμενο του CreativeWear έχει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου δημιουργικότητας στον κλάδο Κλωστοϋφαντουργίας / Ένδυσης και περιλαμβάνει τη δημιουργία και λειτουργία αρχικά 5 πιλοτικών δομών στο Πράτο (Ιταλία), Σικελία, Σλοβενία, Ισπανία και στην Αθήνα. Τα πιλοτικά θα αποτελέσουν τοπικούς κόμβους ανάπτυξης της δημιουργικότητας συγκεντρώνοντας τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη όπως βιομηχανίες, σχεδιαστές, μουσεία, εργαστήρια, κλπ. Τα πέντε αυτά πιλοτικά αναμένεται μέχρι το τέλος του έργου να έχουν γίνει 8, μετά από ανοιχτή πρόσκληση.

Το αντικείμενο του έργου του ατόμου που θα προσληφθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες υποστήριξης του ΣΚΕΕ:

 1. Την παρακολούθηση της υλοποίησης του ανωτέρω έργου, και συγκεκριμένα όλων των πακέτων εργασίας που συμμετέχει ο ΣΚΕΕ.

 2. Το συνολικό συντονισμό του έργου για λογαριασμό του ΣΚΕΕ, που περιλαμβάνει:
 • Την καθημερινή παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου
 • Τη συμμετοχή στη σύνταξη των εκθέσεων προόδου του έργου
 • Την επικοινωνία για θέματα διαχείρισης με τον Συντονιστή εταίρο, την Αρχή Πληρωμής (First Level Controller) και τη Διαχειριστική Αρχή (εφόσον απαιτείται)
 • Την παρακολούθηση και συμμετοχή στις συναντήσεις που προβλέπονται από το έργο
 • Την χρηματο-οικονομική διαχείριση του Έργου.
 1. Την υλοποίηση των ακόλουθων δράσεων και τη συμμετοχή στην συγγραφή των αντίστοιχων παραδοτέων:
 • Pilot coordination: παρακολούθηση όλων των δράσεων των εταίρων σχετικά με την ανάπτυξη και λειτουργία των 5 πιλοτικών.
 • Pilot framework: συμμετοχή στην ανάπτυξη του αρχικού σχεδίου καταγραφής των επιχειρηματικών σχεδίων των 5 πιλοτικών
 • Pilot exchange: συμμετοχή στις συναντήσεις των πιλοτικών, διερεύνηση πιθανών συνεργασιών μεταξύ των πιλοτικών και συνεργασία στη διοργάνωση του workshop στην Αθήνα (αρχικός προγραμματισμός είναι για τις αρχές του 2018).
 • Pilot evaluation: συμμετοχή στην αξιολόγηση της ανάπτυξης και λειτουργίας των πιλοτικών.
 • Athens Pilot: ανάπτυξη του πιλοτικού στην Ελλάδα σε συνεργασία με τον ΣΚΕΕ και την εταιρία Creative Thinking Development – CRETHIDEV.

Γενικοί όροι:

 • Η συνολική διάρκεια του έργου είναι από την υπογραφή της Σύμβασης μέχρι τη λήξη του έργου, η οποία προβλέπεται να είναι στο τέλος Φεβρουαρίου 2019.
 • Η απασχόληση του ατόμου δεν θα υπερβαίνει συνολικά τις 1760 ώρες εργασίας για τη συνολική διάρκεια του έργου. Η δεδουλευμένη αμοιβή θα καταβάλλεται ανάλογα με τις ώρες εργασίας, όπως αυτές θα καταγράφονται και θα πιστοποιούνται από τα φύλλα χρονοχρέωσης (timesheets) που θα τηρούνται από τον ΣΚΕΕ και ανάλογα με την πορεία των εκταμιεύσεων του προγράμματος. Η αμοιβή θα καλύπτεται με την έκδοση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών που θα εκδίδει ο ανάδοχος. Στα ανωτέρω ποσά θα γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις.
 • Η απασχόληση του ατόμου έπ’ ουδενί θεωρείται ότι παρέχεται στο πλαίσιο μιας σύμβασης εξαρτημένης εργασίας.
 • Το άτομο θα εργάζεται υπό τις οδηγίες του ΣΚΕΕ στις εγκαταστάσεις του ΣΚΕΕ.
 • Το αποτέλεσμα των εργασιών που διεξάγονται ανήκει στον ΣΚΕΕ.

Υποβολή δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως υποβάλλουν μέχρι την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 12:00 τα ακόλουθα δικαιολογητικά στα γραφεία του ΣΚΕΕ, Ερμού 51, Αθήνα 10563:

 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα το οποίο να τεκμηριώνει την επιστημονική και επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου στα θέματα που σχετίζονται με την υλοποίηση ερευνητικών έργων, τη διαχείριση πολύπλοκων έργων, την συμμετοχή στη συγγραφή ερευνητικών παραδοτέων, τη σχέση με τον κλάδο ένδυσης / κλωστοϋφαντουργίας κλπ.
 • Υπεύθυνη δήλωση με βάση το επισυναπτόμενο υπόδειγμα.
 • Ότι άλλο στοιχείο θεωρεί χρήσιμο, ώστε να τεκμηριώνονται όλα τα παραπάνω, όπως τίτλοι σπουδών, άδεια άσκησης επαγγέλματος κλπ.

Επισυναπτόμενο: Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου