ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι ο Σύνδεσμος Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων (ΣΚΕΕ) προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με αντικείμενο τη δημιουργία και εκτύπωση έντυπου υλικού προβολής και δημοσιότητας για την υλοποίηση της Πράξης “Enhance the Competitiveness and Sustainability of European SMEs through succession procedures and models” με ακρωνύμιο “Success Road” στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG EUROPE.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 11.160,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 75% και εθνικοί πόροι κατά 25% μέσω του ΠΔΕ. Είναι ενταγμένο στη ΣΑΕ 3852 με ενάριθμο έργου 2020ΕΠ38520005.

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εδώ