ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι ο Σύνδεσμος Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων (ΣΚΕΕ) προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με αντικείμενο τη δημιουργία και εκτύπωση έντυπου υλικού προβολής και δημοσιότητας για την υλοποίηση της Πράξης “Enhance the Competitiveness and Sustainability of European SMEs through succession procedures and models” με ακρωνύμιο “Success Road” στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

O Σύνδεσμος Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων (ΣΚΕΕ) ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός ατόμου για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης του έργου «Success Road – Enhance the Competitiveness and Sustainability of European SMEs through succession procedures and models» το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Europe (κωδικός PGI06072). Το έργο έχει διάρκεια υλοποίησης έως τις […]