ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (Αρ. 05/2020)

O Σύνδεσμος Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων (ΣΚΕΕ) ανακοινώνει τη σύναψη
σύμβασης μίσθωσης έργου ενός ατόμου για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης του
έργου «Success Road – Enhance the Competitiveness and Sustainability of European SMEs
through succession procedures and models» το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα
Interreg Europe (κωδικός PGI06072).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση σύμβασης
υπηρεσιών με αντικείμενο τη δημιουργία και εκτύπωση έντυπου υλικού
προβολής και δημοσιότητας για την υλοποίηση της Πράξης «Success Road» στο
πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG EUROPE.