ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση σύμβασης
υπηρεσιών με αντικείμενο τη δημιουργία και εκτύπωση έντυπου υλικού
προβολής και δημοσιότητας για την υλοποίηση της Πράξης «Success Road» στο
πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG EUROPE.