Έργο TEXMODA

Έργο TEXMODA

Πρόγραμμα TEXMODA στο πλαίσιο του Κοινοτικού Προγράμματος ERASMUS+ / κωδικός σύμβασης – 2017-1-LT01-KA203-035160 – 997210441
Επικεφαλής Φορέας: Kaunas University of Technology
Ποσό επιχορήγησης ΣΚΕΕ (προϋπολογισμός): 17.315€
Ποσοστό επιδότησης:  100%
Έναρξη: 1/10/2017
Ολοκλήρωση έργου: Οκτώβριος 2019

Το έργο TEXMODA αφορά την υποστήριξη της καινοτομίας και την ενδυνάμωση του ρόλου της ανώτατης εκπαίδευσης στο κλάδο κλωστοϋφαντουργίας / ένδυσης. Επιπλέον, μέσω του έργου θα αναπτυχθεί εκπαιδευτικό υλικό σε θέματα νέων τεχνολογιών στον κλάδο, το οποίο θα παρέχεται μέσω ανοιχτών εξ’ αποστάσεως μαθημάτων (MOOC).