Υλοποίηση προγραμμάτων | ερευνητική εμπειρία

O ΣΚΕΕ συμμετέχει ενεργά σε πλήθος από ερευνητικά, αναπτυξιακά και τεχνολογικά έργα.
Κατά τα τελευταία έτη, τα σημαντικότερα έργα που υλοποιεί είναι τα εξής: